Σχέδια Βελτίωσης 2023

Στις 15 Μαρτίου 2023 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, το ειδικό πρόγραμμα που υποστηρίζει τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα (γεωργία & κτηνοτροφία).

Η δράση 4.1.5 αφορά την συγχρηματοδότηση υλοποίησης επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η δημόσια δαπάνη θα έχει ύψος 180 εκ. ευρώ, ποσό που μπορεί με υπερδέσμευση να ανέβει στα 230 εκ. ευρώ.

Αιτήσεις ενίσχυσης στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα.

Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

 • Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 – Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.
 • Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.
 • Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:
· Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.
· Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
· Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
· Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
· Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.
· Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Δεν ενισχύονται, μεταξύ άλλων:

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 • Ο Φ.Π.Α.
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται:

 • Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
 • Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
 • Η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης.
 • Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
 • Το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.
 • Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
 • Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.
 • Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Το Πρόγραμμα έχει πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του γεωργικού τομέα και την αναμενόμενη ζήτηση. Στην προηγούμενη πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης του 2018 περίπου η μια στις τρεις αιτήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έμεινε εκτός λόγω πολύ υψηλής ζήτησης του Προγράμματος. Τώρα ο ανταγωνισμός προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερος καθώς τα χρήματα είναι περίπου το 1/3 αυτών που είχε διαθέσιμα το πρόγραμμα.

Από την άλλη, τα Σχέδια Βελτίωσης είναι το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή. Η εναλλακτική λύση είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος, που σαν πρόγραμμα είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους αγρότες. Για κάποιον που θέλει να επενδύσει στην δουλειά του, τα Σχέδια Βελτίωσης είναι μονόδρομος.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησής σας από το πρόγραμμα, την σωστή προετοιμασία υποβολής της αίτησης και την υλοποίηση της επένδυσής σας. Η ενημέρωση είναι δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!

Δείτε την διεύθυνσή μου στους χάρτες της Google.