Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους Αιτήσεις έως 6 Μαΐου 2022

 

Ενημέρωση: Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων και πλέον στην φάση της υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων που θέλουν να φτιάξουν την δική τους επιχείρηση. Η ενίσχυση φτάνει τις 14.800 ευρώ. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα αιτήσεις έγιναν έως τις 6 Μαΐου 2022.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους που θέλουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση. Σχεδόν κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι επιλέξιμο, και πολύ λίγες δραστηριότητες αποκλείονται.

Η Δράση έχει δύο μειονεκτήματα. Τα χρήματα που δίνει δεν είναι πολλά, και δεν δικαιολογεί την αγορά παγίων (αγορά εξοπλισμού, κόστος κτιριακών κτλ).

Εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση με σημαντική αρχική επένδυση σε διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού τότε η Δράση αυτή μάλλον δεν σας ταιριάζει.

Εάν όμως θέλετε να ξεκινήσετε με μια πολύ μικρή αρχική επένδυση ίσως η Δράση αυτή να είναι μια καλή ευκαιρία για σας. Θα καλύψει όλα τα έξοδά σας για 12 μήνες (τα ενοίκια, τους λογαριασμούς ρεύματος κτλ, το κόστος του ΕΦΚΑ για την ασφάλισή σας, δαπάνες για την προβολή και την διαφήμισή σας, κόστος τυχόν μισθωτών υπαλλήλων, αγορές αναλώσιμων που θα χρησιμοποιήσετε στις παραγωγικές σας διαδικασίες).

Μπορείτε να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ αναλυτικά στο Παράρτημα VII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» της Πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Ήδη υποβάλλονται αιτήσεις από τις 2/3/2022, με καταληκτική προθεσμία έως τις 6/5/2022 έως τις 3 το μεσημέρι.

Μόνο σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο

Προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να έχει έδρα σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα.

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τις 14.800 ευρώ, και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και μετά την έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης
 • δεύτερη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά το 1ο εξάμηνο λειτουργίας της επιχείρησης, και εφόσον έχουν γίνει αντίστοιχες δαπάνες
 • τρίτη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά το 2ο εξάμηνο λειτουργίας της επιχείρησης, και εφόσον έχουν γίνει αντίστοιχες δαπάνες.
 • Για να πάρετε τις 14.800 ευρώ θα πρέπει να έχετε κάνει αυτά τα έξοδα. Εάν έχετε λιγότερα έξοδα, θα πάρετε αντίστοιχα λιγότερα χρήματα.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα κλπ.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης
 • Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού (προσοχή: μόνο οι αποσβέσεις, όχι το συνολικό κόστος των παγίων)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (δηλαδή στις 23-02-2022) και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ. (Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δουλέψετε και ως μισθωτοί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, η Δράση δεν το αποκλείει.)

2. Κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης (23-02-2022) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μεταξύ 18 έως 65 ετών).

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

4. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

5. Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους. Μπορεί να δοθεί παράταση ενός ακόμη μήνα.

6. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, που θα διατηρηθούν σε όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (12 μήνες). Αν προστεθούν ΚΑΔ στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί πρέπει κι αυτοί να είναι επιλέξιμοι.

7. Η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

8. Ο τόπος υλοποίησης των ενεργειών της δράσης θα είναι αποκλειστικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

9. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

10. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.

11. Ο δικαιούχος δεν πρέπει να λαμβάνει σύνταξη γήρατος από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.

12. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: • Ατομική Επιχείρηση • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) • Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄32)

Στα ορισμένα επαγγέλματα επιτρέπεται η σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μορφής, τότε αυτή είναι επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση

13. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

14. Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για τα ΑμΕΑ (κτιριακές υποδομές, αλλά και ηλεκτρονικές εφαρμογές για τους πελάτες, π.χ. ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εφαρμογές).

15. Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας της τριετίας 2020 – 2021 – 2022 που έχει λάβει ο δικαιούχος, μαζί με την ενίσχυση αυτής της Δράσης, να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τις οδικές μεταφορές).

16. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). (Δηλαδή πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας.)

17. Κάθε υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει μία μόνο αίτηση, είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου.

18. Να υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης/ απένταξης από τη Δράση. Για τις επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης θα απαιτηθεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση μέχρι την ένταξή τους.

Εάν σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα, ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σωστά. Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε μαζί όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησής σας.

Θα δούμε εάν έχετε τις προϋποθέσεις για να ενταχθείτε, αν είστε έτοιμοι να αναλάβετε τις δεσμεύσεις του προγράμματος, αν το πρόγραμμα αυτό πραγματικά σας ταιριάζει και θα σας βοηθήσει στην επαγγελματική σας εξέλιξη, ή αν είναι καλύτερα να ψάξετε για κάτι άλλο που μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Η ενημέρωση είναι δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.