Πράσινη Μετάβαση 2023

Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Ξεκινά το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα από το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 με τίτλο Πράσινη Μετάβαση.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα

  • γενικής επιχειρηματικότητας
  • που απευθύνεται στο σύνολο σχεδόν των κλάδων της οικονομίας, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με δύο τουλάχιστον ΕΜΕ
  • με 700 εκατ. ευρώ διαθέσιμα
  • με δυνατότητα επένδυσης σε διαφορετικό ΚΑΔ από αυτόν που υπάρχει δραστηριότητα
  • με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή με εξασφαλισμένη ένταξη, αν γίνει έγκαιρα η αίτηση.

Η Δράση «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Έχει προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ, και εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Ενημέρωση: Η υποβολή των αιτήσεων ξενικά την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικά για την Δράση “Πράσινη Μετάβαση”

Η Δράση “Πράσινη Μετάβαση” είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που απευθύνεται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της Εθνικής Οικονομίας. Εξαιρούνται οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας, καθώς και ειδικοί κλάδοι που συνήθως είναι εκτός του ΕΣΠΑ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι δύο επιμέρους Δράσεις καλύπτουν επενδυτικά σχέδια ύψους από 30.000 € έως και 1.000.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40%, σχετικά χαμηλό, μπορεί όμως να ανέβει στο 50% εάν η επιχείρηση κάνει δαπάνες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση και την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών. Προσοχή χρειάζεται στα φωτοβολταϊκά συστήματα και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες για να υποβάλλουν αίτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να προλάβουν πριν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Εφόσον η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, και εφόσον υποβάλει έγκαιρα την αίτηση ενίσχυσης, η ένταξη του έργου είναι εξασφαλισμένη, κάτι που είναι πολύ ασυνήθιστο στο ΕΣΠΑ. Συνήθως γίνεται το αντίθετο, υποβάλλονται οι αιτήσεις και μετά μαθαίνουμε ποιές επιχειρήσεις εντάσσονται, συνήθως πολύ λιγότερες από αυτέ που έχουν υποβάλλει αίτηση, καθώς πάντα τα χρήματα είναι λίγα και οι αιτήσεις πολλές!

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

– Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,

– Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας του προγράμματος,

– Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.

– Να έχουν δύο ή τρείς τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Εργασίας – ΕΜΕ(*) εξαρτημένης εργασίας κατά το έτος 2022, και συγκεκριμένα:

– Δύο τουλάχιστον ΕΜΕ για επενδύσεις από 30.000€ έως και 200.000€

– Τρεις τουλάχιστον ΕΜΕ για επενδύσεις από 200.000 € έως και 1.000.000 €.

Ακόμη, δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δεν μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα:

– Οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

– Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ούτε έδρα στην κατοικία του Δικαιούχου

– Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε γεωργία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια

– Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων

– Οι δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. 

– Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.

– Οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 €.

Δαπάνες μπορούν να γίνουν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που είχε η επιχείρηση τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν το έτος υποβολής.

Στην Πρόσκληση της Δράσης υπάρχει μεταξύ άλλων και η προϋπόθεση να είχε η επιχείρηση τουλάχιστον 3 ΕΜΕ κατά το έτος 2022. Οι 3 ΕΜΕ ισοδυναμούν με 3 μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος.

Πρόσκληση Δράσης 1 : Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 €.

Δαπάνες μπορούν να γίνουν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που είχε η επιχείρηση τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν το έτος υποβολής.

Στην Πρόσκληση της Δράσης υπάρχει μεταξύ άλλων και η προϋπόθεση να είχε η επιχείρηση τουλάχιστον 2 ΕΜΕ κατά το έτος 2022. Οι 2 ΕΜΕ ισοδυναμούν με 2 μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος.

Πρόσκληση Δράσης 2 : Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού των απασχολούμενων και τις ΕΜΕ

ΕΜΕ = Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

Ο βασικός αριθμός των μισθωτών απασχολούμενων σε μια επιχείρηση εκφράζεται σε ετήσιες μονάδες
εργασίας (ΕΜΕ).

Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο μέσα σε μια επιχείρηση, ή για λογαριασμό της,
κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς υπολογίζεται ως μία μονάδα.

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, οι εποχιακοί εργαζόμενοι και τα άτομα που δεν εργάστηκαν
ολόκληρο το έτος, αντιμετωπίζεται ως κλάσματα μιας ΕΜΕ.

Για τον λόγο αυτό, ο αριθμός των εργαζομένων δεν ταυτίζεται πάντοτε με τον αριθμό των ΕΜΕ.

Εάν θέλετε να δείτε περισσότερα για τις ΕΜΕ μπορείτε να δείτε και τον επίσημο Οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για της Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δείτε στην σελ. 12).

Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που σας δίνονται για να λάβετε χρηματοδότηση, πριν κάνετε ενέργειες που μπορεί να σας κοστίσουν. Δεν ταιριάζουν όλα τα προγράμματα σε όλες τις επιχειρήσεις, ούτε οι Προσκλήσεις των προγραμμάτων βγαίνουν όποτε τις χρειαζόμαστε. Η ενημέρωση είναι πάντα δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!

Δείτε την διεύθυνσή μου στους χάρτες της Google.