Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2023

Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών. Έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, και εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Πρόκειται για Δέσμη τριών παρόμοιων Δράσεων που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Σημαντικό είναι ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι υποβάλλουν αίτηση όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να προλάβουν πριν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Αναλυτικά:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Σημαντική προϋπόθεση είναι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2022. Οι 3 ΕΜΕ ισοδυναμούν με 3 μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος, ή αντίστοιχους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.

Ακόμη θα πρέπει να ελεγχθούν οι τυχόν συνεργαζόμενες ή/και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, για την κατάταξη της επιχείρησης στην σωστή κατηγορία μεγέθους.

Εξίσου σημαντικό είναι ακόμη ότι η επιχείρηση δεν θα πρέπει να έχει ξεπεράσει το όριο των 200 χιλιάδων ευρώ σε ενισχύσεις De Minimis την τελευταία τριετία, καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν λάβει σημαντικά ποσά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τα τελευταία χρόνια.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 8.000 έως και 30.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης, χωρίς δικαίωμα παράτασης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:

 1. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 2. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών: ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS κλπ, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.
 3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τις επιλέξιμες δαπάνες και τα όρια κάθε κατηγορίας εδώ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που είχε η επιχείρηση τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν το έτος υποβολής, και βέβαια έχει ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιδότησης για την Πελοπόννησο είναι 50%, ενώ στις περιοχές δίκαιης μετάβασης (λιγνιτικές) ανεβαίνει στο 60%.

Δαπάνες μπορούν να γίνουν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται η αναζήτηση δικαιολογητικών που λείπουν, ούτε διευκρινίσεων. Εάν η πρόταση έχει ελλείψεις θα απορρίπτεται. Γι’ αυτό επιλέξτε με προσοχή τους συνεργάτες σας!

.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Σημαντική προϋπόθεση είναι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2022. Οι 5 ΕΜΕ ισοδυναμούν με 5 μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος, ή αντίστοιχους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.

Η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την εξασφάλιση της ίδιας συμμετοχής της, σε ποσοστό τουλάχιστον 25% της επένδυσης (ίδια κεφάλαια ή δανεισμός)

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, και να μην έχουν κάνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, όπως ισχύει και στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Η επιχείρηση πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 80 βαθμούς στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.

Ακόμη θα πρέπει να ελεγχθούν οι τυχόν συνεργαζόμενες ή/και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, για την κατάταξη της επιχείρησης στην σωστή κατηγορία μεγέθους.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000 έως και 650.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης, χωρίς δικαίωμα παράτασης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 1. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.α.
 2. Δαπάνες Εξοπλισμού για Παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων
 3. Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
 4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ,, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που είχε η επιχείρηση τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν το έτος υποβολής, και βέβαια έχει ανώτατο όριο τις 650.000 ευρώ.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τις επιλέξιμες δαπάνες και τα όρια κάθε κατηγορίας εδώ.

Το ποσοστό επιδότησης για την Πελοπόννησο είναι 50%.

Προσοχή: Δαπάνες μπορούν να γίνουν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται η αναζήτηση δικαιολογητικών που λείπουν, ούτε διευκρινίσεων. Εάν η πρόταση έχει ελλείψεις θα απορρίπτεται. Γι’ αυτό επιλέξτε με προσοχή τους συνεργάτες σας!

.

Δράση 3

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 1. Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α.
 2. Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.
 3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Μεταξύ άλλων, υπάρχει και η προϋπόθεση να είχε η επιχείρηση τουλάχιστον 9 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2022. Οι 9 ΕΜΕ ισοδυναμούν με 9 μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος.
Ακόμη, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που είχε η επιχείρηση τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν το έτος υποβολής.

Το ποσοστό επιδότησης για την Πελοπόννησο είναι 50%.

Προσοχή: Δαπάνες μπορούν να γίνουν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που σας δίνονται για να λάβετε χρηματοδότηση, πριν κάνετε ενέργειες που μπορεί να σας κοστίσουν. Δεν ταιριάζουν όλα τα προγράμματα σε όλες τις επιχειρήσεις, ούτε οι Προσκλήσεις των προγραμμάτων βγαίνουν όποτε τις χρειαζόμαστε. Η ενημέρωση είναι πάντα δωρεάν και δεν σας δεσμεύει σε τίποτα!

Δείτε την διεύθυνσή μου στους χάρτες της Google.