Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Επιχειρηματικότητα | ΕΣΠΑ » Αναπτυξιακός Νόμος (Ενεργό)

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016)

2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο (2018).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δημοσιεύθηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος "Συνέργειες & Δικτυώσεις" του Αναπτυξιακού Νόμου. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2019.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς "Μηχανολογικός Εξοπλισμός" είναι η 15η Δεκεμβρίου 2018, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

Αναμένεται νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς της "Γενικής Επιχειρηματικότητας" εντός του Νοεμβρίου.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" την 1η Οκτώβρη 2018.


Τι είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος


Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. 

 

Στόχοι


Κεντρικοί στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι: η επενδυτική επανεκκίνηση,  η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών,  η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο,   η αύξηση της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, που απασχολούν ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων.


Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου  - Αρχική επένδυση 
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• δημιουργία νέας μονάδας

• επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

• διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας

• θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

• απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει


Δικαιούχοι

Σχεδόν όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων, υφισταμένες ή υπό σύσταση, καθώς και οι ΚοινΣεπ.


Κλάδοι δραστηριότητας

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ).

 

Ενδεικτικά : Κλάδος Αγροτικής Παραγωγής - Μεταποίησης

Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορεί να αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, ή εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας. 


Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού η μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητα της, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες κάθε φορά εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και έχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.


Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, και  συγκεκριμένα:


1.Τομέας φυτικής παραγωγής:

Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη -ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.ά.),


2.Τομέας ζωικής παραγωγής:

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012.  

Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

• Βοοτροφικές μονάδες.

• Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

• Χοιροτροφικές μονάδες.

• Μονάδες μονόπλων.

• Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

• Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών.

• Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.

• Σηροτροφικές μονάδες.

• Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

• Μονάδες εκτροφής κόνικλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.

• Πτηνοτροφικές μονάδες (με περιορισμούς)

 

3. Μεταποίηση

Επίσης μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε: 

• Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες  διαχείρισης  ζωικών υποπροϊόντων). 

• Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων). 

• Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων). 

• Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι - Σηροτροφία - σαλιγκάρια). 

• Ζωοτροφές.

• Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.). 

• Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.). 

• Οίνος. 

• Οπωροκηπευτικά. 

• Ακρόδρυα - καρποί με κέλυφος. 

• Κτηνοτροφικά φυτά

• Όσπρια. 

• Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

• Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.

• Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

• Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης. 

• Επεξεργασία νέων - εναλλακτικών - καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.). 

• Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού. 

• Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου. 

• Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης. 

• Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

 

Τα 4 ειδικά Καθεστώτα Ενίσχυσης τα οποία έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα είναι:

  1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  2. Γενική Επιχειρηματικότητα
  3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
  4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Υπάρχουν 4 ακόμη ειδικά Καθεστώτα Ενίσχυσης που δεν έχουν ξεκινήσει:

  1. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
  2. Συνέργειες και δικτυώσεις
  3. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
  4. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες αξία

Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση. Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής. 

 

Προϋπολογισμός/ Ύψος ενίσχυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 -  50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών

-  100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

-  150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

-  250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster

-  500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή

β) επιχορήγηση

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους

ε) χρηματοδοτικά εργαλεία

στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.

ζ) ταχεία αδειοδότηση

η) δάνεια (καθεστώς 6)

θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)


Σε κάθε προκήρυξη ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τα είδη ενίσχυσης και τους συνδυασμούς αυτών. Θα πρέπει να επισημάνω ότι η επιχορήγηση μπορεί είτε να μην δίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, είτε να μην είναι η καλύτερη λύση (καθώς μπορεί να σημαίνει τελικά μικρότερο ποσό επιδότησης για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο).

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Προβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας.

Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

 

Ποσοστό ενίσχυσης

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 45 - 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Ενδεικτικά, η μέγιστη ένταση των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου μπορούν να ανέλθει έως 35% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για τις μεσαίες και 55% για τις μικρές.

 

 

Υποβολή / Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στα διαστήματα που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις.


Real Time Web Analytics