Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Επιχειρηματικότητα | ΕΣΠΑ » Επιχειρούμε Έξω (Ενεργό)

Επιχειρούμε Έξω

Νέα Δράση - Εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων - Μπορείτε να δείτε το κείμενο της Πρόσκλησης εδώ (και την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ).

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών των μεταποιητικών επιχειρήσεων µέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός της χώρας.

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη (και καλοσχεδιασμένη) Δράση προώθησης των εξαγωγών.

Τα πιο σημαντικά σημεία της Δράσης είναι:
Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν ήδη μια ελάχιστη εξαγωγική δραστηριότητα (τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους θα προέρχεται από εξαγωγές).

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Όσες επιχειρήσεις ενταχθούν θα έχουν 30 μήνες περιθώριο για να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες τους δράσεις.

H υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2018 και θα συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα χρήματα (ή μέχρι και για 18 μήνες).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής τους.


Επικοινωνήστε μαζί μου για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία υποβολής της αίτησης και υλοποίησης της επένδυσής σας.

Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Στόχος
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, µέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

Προϋπολογισμός της Δράσης
50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
    • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν µέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
    • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
    • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.
Η Δηµόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:
    • Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής µε περίπτερο μέχρι 20 τµ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 €
    • Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 €
    • Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 €

Επιλέξιμοι  Τομείς Δραστηριότητας
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς  τομείς:
    • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
    • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
    • Υλικά / Κατασκευές
    • Ενέργεια
    • Περιβάλλον
    • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
    • Υγεία / Φάρμακα.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, µε επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:
    • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
    • Έξοδα μετακίνησης & διαμονής έως τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και
επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
    • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
    • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
    • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συµπεριλαμβανοµένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
    • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λ.π.)
    • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

H υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 08.01.18.  Η πρόσκληση θα μείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και μέχρι και δεκαοκτώ μήνες από την δημοσίευσή της. Σε όλη την προαναφερόμενη περίοδο - και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα - οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.


Δείτε εδώ την συνοπτική παρουσίαση της Δράσης από το Υπουργείο.


Επικοινωνήστε μαζί μου για την έγκαιρη και σωστή προετοιμασία υποβολής της αίτησης και υλοποίησης της επένδυσής σας. 

Επίσημη Ιστοσελίδα της Δράσης: 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs

Real Time Web Analytics