Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Επιχειρηματικότητα | ΕΣΠΑ » Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ, Β' κύκλος 2017

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β΄ κύκλος - Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων.

Ενημέρωση: Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τον 2ο κύκλο του Προγράμματος.

Η Δράση βρίσκεται στην φάση της υλοποίησης.

Σκοπός του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη & υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση του Β’ κύκλου χρηματοδοτείται με 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Το ποσό κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων. Το 60% θα κατευθυνθεί σε Νέες Επιχειρήσεις και το 40% σε Υφιστάμενες Επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με το κείμενο της Πρόσκλησης, η κατανομή των χρημάτων στις Περιφέρειες της χώρας είναι η εξής:

 Δικαιούχοι της δράσης είναι:


Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχιούχοι από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).  


Μπορούν να συμμετέχουν:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για: τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.


Επιδοτούνται με: 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. 


Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:


I. Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

  • Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
  • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013. Εξαιρούνται τα προγράμματα κατάρτισης.


ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015. Εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.


IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Τρεις κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής:

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

  • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
  • 2η περίοδος υποβολής:  Έναρξη  6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017
  • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017 

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής


Ι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr.


ΙΙ. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.


ΙII. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων.  Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής.


Επισημαίνεται ότι ενισχύεται η έναρξη και η συνέχιση της άσκησης επαγγελματικής

δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα του αιτούντος σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). 


Η πρόσκληση του Β' κύκλου του Προγράμματος έχει ένα νέο, μοναδικό στοιχείο, που δεν νομίζω ότι το σκέφτηκαν και πολύ οι φωστήρες του Υπουργείου. Ο Β΄κύκλος στην ουσία είναι τρεις (3)  διαφορετικές  περίοδοι  υποβολής, στις οποίες ο ανωτέρω συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα (ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων). Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για τις Β1, Β2 και Β3 περιόδους υποβολής. (Θα μπορούσαμε να τις βαφτίσουμε και Β', Γ' και Δ' κύκλους αντί να παίζουμε με τις λέξεις, αλλά ... τέλος πάντων).

 
Φυσικά, οι δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής σε 
μια  μόνο  περίοδο  υποβολής  αιτήσεων  χρηματοδότησης  (ανεξαρτήτως  της 
ένταξης ή μη του  υποβληθέντος επιχειρηματικού  σχεδίου). Διαφορετικά, η ποινή είναι η 
απόρριψη όλων των υποβληθεισών αιτήσεων στον Β' Κύκλο.


Πρωτότυπο πραγματικά! Ας υποθέσουμε ότι:

  • στην Β1 περίοδο υποβάλλονται 8.000 αιτήσεις
  • στην Β2 περίοδο υποβάλλονται 4.000 αιτήσεις, και
  • στην Β3 περίοδο υποβάλλονται 3.000 αιτήσεις.
Συνεπώς, στις 8.000 αιτήσεις  της Β1 περιόδου αντιστοιχεί το 1/3 του διαθέσιμου προϋπολογισμού, δηλαδή 26,7 εκατομμύρια. Το ίδιο ισχύει και για τις 4.000 αιτήσεις της Β2 περιόδου, αλλά και για τις 3.000 αιτήσεις της Β3 περιόδου.
 

Είναι προφανές ότι η βαθμολόγηση των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι δίκαιη, καθώς στην Β3 περίοδο είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ενταχθούν αιτήσεις με πολύ χαμηλότερη μοριοδότηση από αιτήσεις που θα μείνουν εκτός στην Β1 περίοδο λόγω υψηλότερου αριθμού αιτήσεων.


Αν και δεν είμαι νομικός, δεν νομίζω ότι μια τέτοια κατανομή θα σταθεί στις ενστάσεις (και γενικά τα ένδικα μέσα) που μπορεί να υποβάλλουν, για παράδειγμα, κάποιοι δικηγόροι που θα μείνουν επιλαχόντες στην 1η περίοδο με 70 μόρια πχ, ενώ θα εντάσσονται αιτήσεις στην Β3 περίοδο με, ας πούμε, 50 μόρια.


Σχετικά με την χρηματοδότηση του Β΄κύκλου του Προγράμματος και τις πιθανότητες επιτυχίας μιας αίτησης.

Ο Α' κύκλος του Προγράμματος ξεκίνησε με προϋπολογισμό 32,5 εκατομμυρίων (για όλη την χώρα πάντα). 

Με την υποβολή των αιτήσεων ο αιτούμενος προϋπολογισμός αυτών έφτασε τα 392 εκατομμύρια. Αργότερα έγινε δύο φορές αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, αρχικά σε 50 εκατομμύρια και πρόσφατα (Ιούνιος 2017) σε 75 εκατομμύρια. Παρόλα αυτά, μικρό ποσοστό των αιτήσεων έγινε δεκτό, περίπου το 20% του συνόλου. 


Για να γίνει μια εκτίμηση της πιθανότητας ένταξης μιας αίτησης, ανεξάρτητα από την αναμενόμενη μοριοδότηση ενός υποψηφίου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τέσσερις παράγοντες:

Α) Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Β' κύκλος, είναι 80  εκατομμύρια, ποσό μεγαλύτερο από αυτόν που διατέθηκε ως σήμερα στον Α΄κύκλο,

Β) Η δυνατότητα υποβολής αίτησης και από εργαζόμενους (μισθωτούς) σε αυτό τον κύκλο σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων,

Β) Η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού με επόμενη απόφαση, ανάλογα και με τον αριθμό - και την ποιότητα - των αιτήσεων που θα υποβληθούν, και 

Δ) Το γεγονός ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στον Α' κύκλο της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον Β' κύκλο της Δράσης.


Με βάση τα παραπάνω, εκτιμώ ότι στον Β΄κύκλο οι αιτήσεις που θα ενταχθούν θα είναι σημαντικά περισσότερες σε σχέση με αυτές που εντάχθηκαν στον Α΄κύκλο.


Φυσικά είναι απαραίτητη η αναλυτική εκτίμηση της μοριοδότησης που αναμένεται να λάβει κάθε υποψήφιος με βάση τα κριτήρια του Προγράμματος.

 Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη της κατάταξης της αίτησής του σε σχέση με τις υπόλοιπες αιτήσεις, και να εκτιμηθούν σωστά οι πιθανότητες επιτυχίας.

Σχετικά με τον Α' κύκλο του Προγράμματος - Φεβρουάριος 2016

Αποτελέσματα Α' κύκλου

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" από το Υπουργείο στις 26 Οκτωβρίου 2016. Όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ μικρό ποσοστό των αιτήσεων εγκρίθηκε τελικά (15%), δηλαδή συνολικά 2.444 αιτήσεις σε όλη την χώρα.

Στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις σε όλη την χώρα. Το Υπουργείο αναγνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον και την σπουδαιότητα του προγράμματος για την ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων έχει ανακοινώσει ότι μελετά το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης στον β’ κύκλο που θα ακολουθήσει.


Περιγραφή του Προγράμματος - Α' κύκλος


Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 


Μπορούν να συμμετέχουν:
Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.


Επιδοτούνται για:
Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Επιδοτούνται με: 
5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

I. Εισοδηματικά κριτήρια
Σε περίπτωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ατομικά, το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης.

Real Time Web Analytics