Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Αγροτική Ανάπτυξη » Μείωση Ρύπανσης Νερού (Νιτρορύπανση)

Μείωση ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα (Νιτρορύπανση)

Δράση 10.01.04, Μέτρο 10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εκδόθηκε η Προδημοσίευση της Δράσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στην Δράση εντάσσεται και το Αργολικό Πεδίο, όπως οριοθετείται στην ΚΥΑ 19652/1906.

Στη δράση είναι επιλέξιμες και οι δενδρώδεις καλλιέργειες για την Αργολίδα (Εσπεριδοειδή, Ελιά & Βερικοκιά), καθώς και τα κηπευτικά, μαζί με τις ετήσιες καλλιέργειες.

Δηλώστε σωστά τα αγροτεμάχιά σας στο ΟΣΔΕ του 2017 εφόσον ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην Δράση.

Στόχος της δράσης

Ο βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει  ρυπογόνες  εισροές  (φωσφορικά  ιόντα,  φυτοπροστατευτικά προϊόντα).


Η Δράση εφαρμόζεται σε 30 συνολικά περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, μεταξύ αυτών και στο Αργολικό Πεδίο.

Η περιοχή εφαρμογής της Δράσης στην Αργολίδα

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ. 

Δικαιούχοι  είναι  γεωργοί,  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ομάδες  αυτών,  κάτοχοι γεωργικής έκτασης. 

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν  στο πλαίσιο της 1ης  Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

  • να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ του 2017, που θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια (δηλαδή εσπεριδοειδή, ελιές ή βερικοκιές για την Αργολίδα),
  • να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 ως αρδευόμενα σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας,
  • να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης,
  • τα ελαιοτεμάχια πρέπει να έχουν τουλάχιστον 8 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα
  • να κατέχονται νόμιμα για 5 χρόνια και να διατηρούνται σταθερά σε όλη την  περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις.

Οι  δεσμεύσεις  που  αναλαμβάνονται  στη  δράση  είναι  πενταετούς διάρκειας. 

Δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι.

Ειδική Δέσμευση Α. Αγρανάπαυση.  

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση  έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.


Ειδική Δέσμευση B. Αμειψισπορά.  

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή).Ειδική Δέσμευση Γ: Χλωρή λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες.  

Η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης περιοχών, που καλύπτονται από Πρόγραμμα Δράσης. 

Από τα υφιστάμενα Προγράμματα Δράσης, δενδρώδεις καλλιέργειες περιέχονται και στο Αργολικό πεδίο, και συγκεκριμένα: Εσπεριδοειδή, Ελιά & Βερικοκιά.


Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν : 
  i) Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης  είναι  τα  χειμερινά  ψυχανθή  και  τα  μείγματα  χειμερινών  ψυχανθών  με σιτηρά.  Στο  τμήμα  της  έκτασης,  στο  οποίο  εφαρμόζεται  χλωρά  λίπανση,  απαγορεύεται  η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς. 
  ii) Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στην ενταγμένη στη δέσμευση 
εκμετάλλευση (εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση αρδευτικού νερού).  
  iii)  Να  διαθέτουν  «Σχέδιο  Διαχείρισης  Εισροών» για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).


Ειδική Δέσμευση Δ:  Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. 

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφροι κ.ά.). 


Είδος και ύψος ενίσχυσης

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων. 


 Ύψη ενίσχυσης και επιλέξιμες ανά ειδική δέσμευση καλλιέργειες. 


Για την ειδική δέσμευση Γ. Χλωρή λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, τα ύψη ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:

 Προσοχή: Τα ποσά είναι σε εκτάρια (1 εκτάριο = 10 στρέμματα)

Για τις άλλες τρεις ειδικές δεσμεύσεις μπορείτε να δείτε τα ποσά ενίσχυσης στο κείμενο της Προδημοσίευσης του Προγράμματος.

Real Time Web Analytics