Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Αγροτική Ανάπτυξη » Αγροτουρισμός - Leader (αναμένεται)

Πρόγραμμα Leader - Αγροτουρισμός

Σε αναμονή των προσκλήσεων από τα νέα Leader/CLLD.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΞΘΝ4653ΠΓ-0Α7) για την λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης του Προγράμματος LEADER/CLLD. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης έχουν επιλεγεί με απόφαση του Υπουργείου και θα υλοποιήσουν τα τοπικά προγράμματα LEADER/CLLD στις αγροτικές περιοχές.


Εκδόθηκε επίσης η ΚΥΑ 2635 η οποία καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2. Σε αυτή καθορίζονται αναλυτικά όλες οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Leader καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης ανά δράση. Αν θέλετε μπορείτε να τα δείτε στο τέλος της σελίδας.


Εκδόθηκε η Υ.Α. 13214 / 2017 που καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων του Leader για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του Προγράμματος είναι να ξεκινήσουν το ερχόμενο διάστημα οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στα τοπικά προγράματα LEADER.

Προετοιμαστείτε κατάλληλα για να προλάβετε τις εξελίξεις! Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου για να δούμε μαζί τις δυνατότητες ανάπτυξης που σας δίνει το Leader.

Τι είναι το Πρόγραμμα Leader?


Το Leader είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της οικονομίας του αγροτικού χώρου. Ξεκίνησε το 1991 ως Κοινοτική (Ευρωπαϊκή) Πρωτοβουλία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ένα πείραμα που έδωσε στις τοπικές κοινωνίες των αγροτικών περιοχών την δυνατότητα και την ελευθερία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα Τοπικό Πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το Πρόγραμμα είχε - και έχει - μεγάλη επιτυχία, ιδίως σε σχέση με τον μικρό προϋπολογισμό που είχε τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του.


Καθώς δεν καλύφθηκαν όλες οι αγροτικές περιοχές της χώρας από τα τοπικά Πρόγράμματα Leader, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εφάρμοσε από το 2000 έως και το 2015 με επιτυχία ένα παρόμοιας φιλοσοφίας και στόχευσης Πρόγραμμα - τα ΟΠΑΑΧ - για να συμπληρώσει τα "κενά" στις αγροτικές περιοχές που δεν υπήρχε Leader. Τα ΟΠΑΑΧ ήταν τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.


Κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, τα Leader "μεγάλωσαν" καλύπτοντας το σύνολο των περιοχών Leader και των ΟΠΑΑΧ. Στην Αργολίδα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του Νομού.


Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ο νέος κύκλος της Περιόδου 2014 - 2020. Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες έχουν ήδη εγκεκριμένα τοπικά προγράμματα και αναμένεται η έναρξη των πρώτων προσκλήσεων προς τους ιδιώτες.


Με τα Leader δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.


Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τελικό κείμενο του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020, το σύνολο των έργων θα είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη στρατηγική και το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα, και θα απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού.


Θα δοθεί έμφαση σε έργα που συμβάλουν:

• στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας,

• στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας,

στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας,

στην ενίσχυση της διαφοροποίησης και των ενεργειών συνεργασίας, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων,

στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,

στη μείωση της κάθε μορφής μετανάστευσης,

στην εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,

στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης, την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,

στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.


Στα Leader μπορούν να υλοποιηθούν παρεμβάσεις δημόσιου, αλλά και ιδιωτικού χαρακτήρα.


Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στον ιδιωτικό τομέα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Ενδεικτικές κατηγορίες έργων είναι:
• Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
• Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
• Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
• Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ.

Τι χρηματοδοτεί το Leader

Πιο συγκεκριμένα, στα Leader περιλαμβάνονται επενδύσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, δηλαδή μεταποίηση, εμπορία & αγροτουρισμός. Πιο αναλυτικά οι κλάδοι της οικονομίας που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής:

Μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία,
Οικοτεχνία,
Παροχή υπηρεσιών,
Παραγωγή ειδών διατροφής,
Χώροι εστίασης,
Επιχειρήσεις αγροτουριστικών καταλυμάτων,
Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, κτλ.


Στα Leader δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή (Σχέδια Βελτίωσης), ούτε μέτρα που να αφορούν ειδικότερα τους νέους & τους επαγγελματίες αγρότες.


Η κυριότερη δράση του Leader θα αφορά την υλοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων (με περίπου 300 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 400 εκατ. ευρώ για όλη την χώρα). Υπάρχουν κι άλλες δράσεις (δικτύωση, διακρατική συνεργασία κτλ). που αφορούν κυρίως τις Εταιρείες που τα διαχειρίζονται.


Αγροτουρισμός στα Leader


Για την υλοποίηση των επενδύσεων σε τουριστικά καταλύματα μέσω των Leader, υπάρχει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2986 του Δεκεμβρίου 2016 στην οποία γίνεται ο προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και των κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (δηλαδή στα Leader).

Στην Απόφαση αυτή ορίζεται με ακρίβεια τι είδους τουριστικό κατάλυμα και σε ποια περιοχή μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσα από το Πρόγραμμα.


Η σωστή προετοιμασία είναι απαραίτητη για την επιτυχία μιας πρότασης


Οι επενδύσεις στα Leader κατά κανόνα χρειάζονται αρκετή προετοιμασία. Εάν ενδιαφέρεστε για μια νέα επένδυση που μπορεί να ενταχθεί στα Leader, θα χρειαστεί καλός σχεδιασμός και προετοιμασία των αδειοδοτήσεων.


Μην περιμένετε την πρόσκληση γιατί ο χρόνος δεν θα σας αρκεί. Η υποβολή μιας πρότασης είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία και οι προτάσεις που έχουν ωριμότητα βαθμολογούνται υψηλότερα από αυτές που έρχονται απλώς ως ιδέες.


Δράσεις που χρηματοδοτούνται στα Leader


Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω του Μ19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» είναι οι ακόλουθες:

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων τομέα και ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα.

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους.

19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.6 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές.

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.).

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.).

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λπ.).

19.2.4.6 Στήριξη για επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση κτιρίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εξαιρουμένων του εκσυγχρονισμού και της αύξησης παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων.

19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα.

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

19.2.5.2 Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κ.λπ.).

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών.

19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων.

19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα).

19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.

19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

19.2.7.4 Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή.

19.2.7.5 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή.

19.2.7.6 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και τη γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες.

19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

19.2.7.8 Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.


Είδος της ενίσχυσης και ποσά στήριξης

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης, στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €. Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € για έργα δημόσιου χαρακτήρα και τις 100.000 € για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.


Ποσοστά στήριξης

Τα ποσοστά στήριξης ανά δράση είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:


Δυσκολεύεστε να βγάλετε άκρη? Μην ανησυχείτε, είναι απόλυτα φυσιολογικό! Το θεσμικό πλαίσιο των Προγραμμάτων είναι δύσκολο και χρειάζεται πολύ χρόνο για να μπορεί να πει κάποιος ότι το κατέχει.


Όταν ξεκινήσουν οι προσκλήσεις τα πράγματα θα είναι ξεκάθαρα καθώς θα ξέρουμε για κάθε περιοχή τι ισχύει - ποιες δράσεις εφαρμόζονται, τι ποσοστά ενίσχυσης έχουν, όλες τις λεπτομέρειες τέλος πάντων που πρέπει να ξέρει κανείς πριν πάρει σοβαρές αποφάσεις.

Real Time Web Analytics