Μιχάλης Νταναβάρας
Σύμβουλος Ανάπτυξης | Λυγουριό Αργολίδας

Αγροτική Ανάπτυξη » Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Η υποβολή αιτήσεων για την Βιολογική Κτηνοτροφία έληξε - Βρισκόμαστε σε αναμονή νέας πρόσκλησης για την Βιολογική Γεωργία, όπως έχει υποσχεθεί το Υπουργείο.

Τι είναι το Πρόγραμμα στήριξης της Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας;


Η οικονομική στήριξη του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η μετατροπή / διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας. Μέσω της ενίσχυσης οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για τη χρήση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Τι ποσά δίνει το Πρόγραμμα στήριξης της Βιολογικής Κτηνοτροφίας; (Πρόσκληση Φεβρουάριος 2018)


Υπάρχουν δύο ξεχωριστές Δράσεις, η πρώτη για όσους εκτρέφουν με συμβατικό τρόπο και η δεύτερη για όσους έχουν ήδη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης.


Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα ποσά των ενισχύσεων ανά είδος ζώου. Η διαφορά μεταξύ των δύο δράσεων είναι ότι σε όσους κτηνοτρόφους είναι ήδη πιστοποιημένοι, το Πρόγραμμα θα καλύπτει και έξοδα για τον Φορέα Πιστοποίησης.


Ο πρώτος Πίνακας αφορά την Μετατροπή συμβατικών εκτροφών σε Βιολογικές:

Ο δεύτερος Πίνακας αφορά τις ήδη πιστοποιημένες Βιολογικές εκτροφές:

Αν κάνουμε τις πράξεις για παράδειγμα για τα αιγοπρόβατα, προκύπτουν αναλογικά τα παρακάτω ποσά ενίσχυσης για κάθε έτος, εφόσον τηρείται η πυκνότητα βόσκησης της 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο :
Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ ανά εκτάριο βοσκότοπου για πυκνότητα βόσκησης 1 ΜΖΚ - 211 ευρώ ανά 6,67 ενήλικα ζώα - 31,6 € ανά ενήλικο ζώο. Προσθέτοντας και τις δαπάνες πιστοποίησης το σύνολο αυξάνεται σε 247 ευρώ ανά εκτάριο = 37 ευρώ ανά ενήλικο ζώο.


Τα παραπάνω ύψη ενίσχυσης αναφέρονται σε πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ/Ha. Αν η πυκνότητα βόσκησης σε κάποια εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 1ΜΖΚ/Ha, η ενίσχυση ανά Ha υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ/Ha,  η  ενίσχυση ανά  Ha μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 1,29.Τι είναι η Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία;

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βιολογική Γεωργία βρίσκουμε την επίσημη περιγραφή:

Η βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία είναι ένας τρόπος παραγωγής τροφίμων που σέβεται τους φυσικούς κύκλους της ζωής. Μειώνει την ανθρώπινη επίδραση στο περιβάλλον και λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο φυσικά, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές της:
Τα χημικά φυτοφάρμακα, συνθετικά λιπάσματα, αντιβιοτικά και πολλές άλλες συνθετικές χημικές ουσίες απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς.

Οι καλλιέργειες εναλλάσσονται έτσι ώστε οι φυσικοί πόροι να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.

Οι τοπικοί πόροι χρησιμοποιούνται για την καλύτερη δυνατή χρήση, πχ η κοπριά γίνεται λίπασμα, οι ζωοτροφές παράγονται στο ίδιο το αγρόκτημα.

Χρησιμοποιούνται φυτά και ζώα ανθεκτικά στις ασθένειες και προσαρμοσμένα στο τοπικό περιβάλλον. Απαγορεύονται οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

Τα ζώα ζουν σχετικά ελεύθερα ( πρόσβαση στην υπαίθρο, ελεύθερη βοσκή κτλ) και τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές. Οι πρακτικές της κτηνοτροφίας είναι προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη ζώων και τις ανάγκες τους.


Η βιολογική καλλιέργεια αποτελεί μέρος μιας εκτεταμένης αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία περιλαμβάνει και την επεξεργασία των τροφίμων, τη διανομή και τη λιανική πώληση.


Η Ευρώπη έχει αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, μεταποίηση, διανομή, την επισήμανση και τους ελέγχους.


Τι ποσά δίνει το Πρόγραμμα στήριξης της Βιολογικής Γεωργίας στην νέα πενταετία 2017 - 2021;


Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (2848 κτλ) με βάση την οποία θα γίνει η εφαρμογή του Προγράμματος. Στην Απόφαση περιλαμβάνονται και τα οριστικά ποσά ανά καλλιέργεια.


Υπάρχουν δύο παράλληλες δράσεις, η πρώτη για όσους καλλιεργούν με συμβατικό τρόπο και η δεύτερη για όσους έχουν ήδη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης (ήδη βιολογικά και μεταβατικής περιόδου). Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για παραπάνω από μία δράσεις.


Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή από συμβατική γεωργία σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους. Αφορά όσους θέλουν να ξεκινήσουν για πρώτη φορά την διαδικασία πιστοποίησης ή έχουν διακόψει παλιότερα την ισχύουσα σύμβασή τους με τον Φορέα πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ποσά ενίσχυσης για μερικές σημαντικές καλλιέργειες:

Ελιές: 62,9 € ανά στρέμμα,

Αμπέλια: Επιτραπέζια 85 € ανά στρέμμα, Οινοποιήσιμα 79,5 € ανά στρέμμα και σταφίδα 66,9 € ανά στρέμμα.

Εσπεριδοειδή: 29,5 € ανά στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (βερικοκιά): 85 € ανά στρέμμα.


Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους. Αφορά όσους είναι ήδη πιστοποιημένοι και έχουν Σύμβαση με Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης, είτε σε μεταβατική περίοδο είτε σε βιολογικό στάδιο.


Ενδεικτικά αναφέρονται τα ποσά ενίσχυσης:

Ελιές: 41,5 € ανά στρέμμα,

Αμπέλια: Επιτραπέζια 73,5 € ανά στρέμμα, Οινοποιήσιμα 49,9 € ανά στρέμμα και σταφίδα 48,3 € ανά στρέμμα.

Εσπεριδοειδή: 22,5 € ανά στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (βερικοκιά): 76,6 € ανά στρέμμα.


Στα παραπάνω ποσά προστίθενται κάποια μικρά ποσά για Εργαστηριακές αναλύσεις. Καλύπτεται επίσης μέρος των δαπανών της Πιστοποίησης μόνο για όσους έχουν ήδη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης.


Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα ποσά ενίσχυσης ανά καλλιέργεια εδώ. Προσοχή: τα ποσά στον πίνακα είναι για ένα εκτάριο (1 εκτάριο = 10 στρέμματα).


Οι πίνακες είναι οριστικοί και περιλαμβάνονται στην νέα Υπουργική Απόφαση.

Γιατί δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτήσεις στην Βιολογική Γεωργία;


Θεωρητικά, τις δίνει επειδή οι βιοκαλλιερτητές προσφέρουν πολύτιμες περιβαλλοντικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, καθώς δεν χρησιμοποιούν συμβατικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα.


Ας δούμε τι λέει το εγκεκριμένο κείμενο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 για την Βιολογική Γεωργία:

Η Βιολογική παραγωγή αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση αειφόρου αγροτικής παραγωγής, ικανοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η μέθοδος βιολογικής παραγωγής προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων η βιολογική γεωργία συμβάλει:

  • στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων,
  • στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων,
  • στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4,
  • στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
  • στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους

Οι βιοκαλλιεργητές πραγματικά προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, την αξία των οποίων δεν έχουμε εκτιμήσει ακόμη στις πραγματικές τους διαστάσεις. Ταπεινή μου άποψη όμως είναι ότι η Ευρώπη δίνει επιδοτήσεις γιατί, πέρα από τα παραπάνω, αναγνωρίζει ότι χωρίς αυτές η Βιολογική Γεωργία δύσκολα θα σταθεί εμπορικά απέναντι στον ανταγωνισμό από χώρες εκτός Ευρώπης που παράγουν βιολογικά προϊόντα με πολύ μικρότερο κόστος. 


Βιοκαλλιέργεια σημαίνει συνήθως μεγαλύτερα έξοδα και μικρότερες αποδόσεις. Τώρα βέβαια, ένα ξερικό κτήμα με ελιές, στο οποίο βάζουμε μόνο κοπριά και χρησιμοποιούμε μόνο χαλκό, είναι ήδη βιολογικό και απλώς το πιστοποιούμε. Σε αυτό δεν θα δούμε διαφορά στην απόδοση. Αλλά αυτή είναι  η εξαίρεση στον κανόνα.

 
 

Ο Ευρωπαϊκός Λογότυπος της Βιολογικής Γεωργίας.

Real Time Web Analytics